top of page

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Κ. Νάταλυ Λούμπα
Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος


 1. Εισαγωγή

Η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») θεσπίζεται από την «Κα. Νάταλυ Λούμπα (εφεξής «Ψυχολόγος»), με σκοπό την συμμόρφωση και την τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (GDPR). Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υπηρεσία. Ωστόσο κατανοούμε ότι η διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι μια μεγάλη ευθύνη την οποία και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.

Για αυτό τον λόγο έχουμε καταρτίσει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής παράνομης/αθέμιτης επεξεργασίας, τυχαίας/αθέμιτης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, απαγορευμένης διάδοσης ή πρόσβασης σε αυτά, καθώς επίσης και την γνωστοποίηση των δικαιωμάτων σας.

2.Ορισμοί

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

 «επεξεργασία»: κάθε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Ψυχολόγου.

 «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως Υπεύθυνη επεξεργασίας θεωρείται η Ψυχολόγος.  

«υποκείμενο των δεδομένων» : κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως υποκείμενα των δεδομένων θεωρούνται οι πελάτες, άμεσα εμπλεκόμενα με τους πελάτες άτομα, δυνητικοί πελάτες, τρίτους και  επισκέπτες της ιστοσελίδας της Ψυχολόγου.  

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Ψυχολόγος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • για τους σκοπούς απευθείας επικοινωνίας μαζί σας, είτε στο γραφείο της Ψυχολόγου είτε διαδικτυακά μέσω Skype ή Zoom, προκειμένου να απαντά σε ερωτήσεις ή να διευθετηθεί η πρώτη συνάντηση. Εάν αποστείλετε αιτήματα εξυπηρέτησης ή άλλα αιτήματα, η ψυχολόγος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να λάβει πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία του αιτήματος σας ή/και για να καθορίσει εάν οι υπηρεσίες της απευθύνονται στο πρόβλημα που υποδεικνύετε. Για αυτόν το σκοπό, η ψυχολόγος πρέπει να επεξεργαστεί τα στοιχεία σας που παρέχονται μέσω διαδικτυακών φορμών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 • για την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από την σύμβαση με την Ψυχολόγο είτε στο γραφείο της Ψυχολόγου είτε διαδικτυακά μέσω Skype ή Zoom.  

 • για την δημιουργία κλινικής εικόνας, αναγνώρισης και κατανόησης της προσωπικής σας κατάστασης για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων ψυχολογικών παρεμβάσεων. 

 • κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης, για σκοπούς προώθησης σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων, και εκπαιδευτικού υλικού ή άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την ψυχική υγεία. Έχετε το δικαίωμα όπως ανά πάσα στιγμή ανακαλέσετε  τη εν λόγω συγκατάθεση σας.

 • για την συμμόρφωση της Ψυχολόγου με τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες.

 • για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Ψυχολόγου. 


4. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται μόνο στα κατάλληλα, συναφή δεδομένα  και απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που μοιράζεστε οικειοθελώς όταν επικοινωνείτε με την ψυχολόγο για να εκφράσετε ενδιαφέρον προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ψυχολόγου (πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου/ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης)

 • Πληροφορίες που μοιράζεστε οικειοθελώς όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της Ψυχολόγου

 •  Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων ψυχικής υγείας

 • Πληροφορίες που μοιράζεστε εντός των συνεδριών

 • Πληροφορίες που μοιράζεστε οικειοθελώς εκτός των συνεδριών όταν επικοινωνείτε με την ψυχολόγο, (μέσω τηλεφώνου/ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ μέσων κοινωνικής δικτύωσης)

 • Πληροφορίες που μοιράζονται άλλοι παροχείς υγείας (π.χ., προσωπικός γιατρός), μετά από συγκατάθεσή σας


Σε περίπτωση όπου η ψυχολόγος προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, η ψυχολόγος παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και όπου είναι αναγκαίο θα λαμβάνεται εκ των προτέρων σχετική συγκατάθεση.


5. Είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Η ψυχολόγος, ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας, κατά την πρώτη συνάντηση και κατά την διάρκεια της θεραπείας ενδέχεται να συλλέξει τα ακόλουθα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία λειτουργούν θεραπευτικά και υποστηρικτικά για τους πελάτες που δέχονται τις υπηρεσίες της:

 • Ονοματεπώνυμο

 • Διεύθυνση

 • Ηλικία/ ημερομηνία γέννησης

 • Φύλο

 • Αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

 • Τραπεζικές σας πληροφορίες (π.χ IBAN)

 • Σχέσεις και οικογενειακή κατάσταση

 • Επάγγελμα

 • Ιστορικό ψυχολογικής θεραπείας ή ιστορικών ψυχιατρικών διαγνώσεων

 • Τρέχουσες ή παλαιότερες ψυχολογικές δυσκολίες

 • Πληροφορίες σχετικά με τις ψυχολογικές δυσκολίες και προβληματισμούς

 • Κοινωνικό δίκτυο, επαγγελματική κατάσταση, τρόπος και συνήθειες ζωής κ.α.

 • Στοιχεία επικοινωνίας κοντινού ατόμου με το οποίο η ψυχολόγος μπορεί να έρθει σε επικοινωνία (σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης)

 • Παρεμβάσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας

 • Θέματα που έχουν συζητηθεί στις συνεδρίες

 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

  • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις

  • συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση

  • δεδομένα σχετικά με την υγεία

  • δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό

  • δεδομένα σχετικά με νομικές παραβάσεις ή εγκληματικές πράξεις

Επίσης, πριν την πρώτη συνεδρία, ανάλογα με το δίαυλο επικοινωνίας που θα επιλέξετε για να επικοινωνήσετε με την ψυχολόγο, η ψυχολόγος μπορεί να συλλέξει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε στην ψυχολόγο και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ώστε να είναι σε θέση να καθορίσει εάν το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.


6. Αποθήκευση και διαχείριση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων


 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την Ψυχολόγο σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.


 • Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν κοινοποιηθεί και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτούνται ένεκα νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων και των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Ως προς την ακριβή ενημέρωση του χρόνου διατήρησης παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Ψυχολόγο.


 • Σε περιπτώσεις όπου γίνει χρήση skype, είτε απευθείας κλήση ή μια αρχική έρευνα και σταλεί μήνυμα μέσω skype , αυτό το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο λογαριασμό Skype της Ψυχολόγου. Σε καμία περίπτωση η Ψυχολόγος προβαίνει σε καταγραφή της κλήσης ή του βίντεο. Το Skype, ως μέρος της εταιρίας Microsoft Corporation είναι συμβατό με ton GDPR. 


7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

 • Τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα που συλλέγονται δεν μεταφέρονται σε τρίτα άτομα ή οργανισμούς, εκτός εάν η ψυχολόγος έχει νομική υποχρέωση να σπάσει την εμπιστευτικότητα μαζί σας.


 • Σε είδικές περιπτώσεις ενδέχεται να λάβει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους Επαγγελματίες Υγείας, εφόσον θεραπευτικά κριθεί απαραίτητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γενικός ιατρός ή άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ψυχική περίθαλψη θα πρέπει να ενημερώνονται για την ψυχολογική θεραπεία, στα πλαίσια πάντα του ιατρικού απορρήτου που δεσμεύει όλους τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή εκθέσεων αξιολόγησης / προόδου ή την πραγματοποίηση τηλεφωνικών συνομιλιών όπου μεταφέρονται προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες. Εάν καταστεί αναγκαίο θα ενημερώνεστε πάντα για το είδος των πληροφοριών, το λόγο και τη διαδικασία μεταφοράς των πληροφοριών. Πριν την αποστολή οποιουδήποτε εγγράφου / έκθεσης σε άλλο επαγγελματία υγείας, θα έχετε το δικαίωμα αίτησης τροποποίησης αυτής και αφού ληφθεί η συγκατάθεση σας. Ο γενικός ιατρός και άλλοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συμμορφώνονται με το GDPR (ελέγχεται πριν από την αποστολή οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών)


8. Τα δικαιώματα σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα υποκείμενα δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πουs σας αφορούν και λήψης πληροφοριών για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.


 •  Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τηρούνται. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.


 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρηση τους.  


 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Ψυχολόγου.


 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα τερματιστεί, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.


 • Δικαίωμα Διαγραφής μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που σας αφορούν, με την επιφύλαξη, ωστόσο, των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Ψυχολόγου προς διατήρηση τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.  


Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή της συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητα της στην οποία βασιζόταν η επεξεργασία πριν την απόσυρσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.


Η ψυχολόγος θεωρεί ότι όλες οι πληροφορίες που επεξεργάζεται είναι πολύτιμες και απαραίτητες για τον νόμιμο σκοπό της ενόσω παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της, και ότι η προστασία τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα.

Εάν ο επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ως υποκείμενο δεδομένων ή σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή την προστασία απορρήτου, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση natalyloumba@gmail.com. Η ψυχολόγος οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:


Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 2ος όροφος

1082 Λευκωσία

ΤΘ 23378

1682 Λευκωσία

Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy
9. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι αλλαγές στη Νομοθεσία ή στις τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Παρακαλούμε όπως διατηρείτε συνεχή επαφή με την Πολιτική μας, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και δεδομένα.

Η αναθεωρημένη πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.natalyloumba.com 

Tέλος, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο της πιο πρόσφατης εκδοχής της Πολιτικής σε έντυπη μορφή.

Νοέμβριος 2019

Πολιτική Απορρήτου: Text
bottom of page